ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
(INFORMATION SCHOOL)
ปีการศึกษา 2563

 

ข้อมูลครูและบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ

วุฒิการศึกษา ชาย หญิง รวม

ปริญญาเอก
ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
ต่ำกว่าปริญญาตรี

-
-
-
-
-
-
-
-

1
51
51
-

รวม - - 103

ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน และเพศ ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ระดับชั้น จำนวนห้องเรียน ชาย หญิง รวม
ม.1 10 ห้อง 196 196 392
ม.2 10 ห้อง 202 218 420
ม.3 10 ห้อง 173 197 370
รวม ม.ต้น 30 ห้อง 571 611 1182
ม.4 7 ห้อง 101 134 235
ม.5 7 ห้อง 93 123 216
ม.6 7 ห้อง 90 122 212
รวม ม.ปลาย 23 ห้อง 284 379 663
ปวช.1 2 ห้อง 27 39 66
ปวช.2 2 ห้อง 21 37 58
ปวช.3 2 ห้อง 17 52 69
รวม ปวช. 6 ห้อง 65 128 193
รวม 57 ห้อง 920 1118 2038

ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

โดย งานทะเบียนและวัดผล