รายงานผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติ

 
 

ปีการศึกษา 2562

o-net ม.3

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามสาระ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

o-net ม.6

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามกลุ่มสาระ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามรายวิชา

v-net ปวช.3

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ v-net รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบ
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับสถานศึกษา
ฉบับที่ 5 - ผลการสอบ v-net รายบุคคลแยกตามประเภทรายวิชาและองค์ประกอบ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบและประเภทวิชา
ฉบับที่ 7 - ผลการสอบ v-net รายบุคคลแยกตามประเภทวิชาและเนื้อหาหลัก
ฉบับที่ 8 - ค่าสถิติสำหรับสถานศึกษาแยกตามเนื้อหาหลัก
 

ปีการศึกษา 2561

o-net ม.3

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามสาระ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

o-net ม.6

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามกลุ่มสาระ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามรายวิชา

v-net ปวช.3

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ v-net รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบ
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับสถานศึกษา
ฉบับที่ 5 - ผลการสอบ v-net รายบุคคลแยกตามประเภทรายวิชาและองค์ประกอบ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบและประเภทวิชา
ฉบับที่ 7 - ผลการสอบ v-net รายบุคคลแยกตามประเภทวิชาและเนื้อหาหลัก
ฉบับที่ 8 - ค่าสถิติสำหรับสถานศึกษาแยกตามเนื้อหาหลัก
 
 

ปีการศึกษา 2560

o-net ม.3

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามสาระ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

o-net ม.6

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามกลุ่มสาระ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามรายวิชา

v-net ปวช.3

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ v-net รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบ
 

ปีการศึกษา 2559

o-net ม.3

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามสาระ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

o-net ม.6

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามกลุ่มสาระ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามรายวิชา

v-net ปวช.3

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ v-net รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบ
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับสถานศึกษา
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับสถานศึกษา
ฉบับที่ 5 - ผลการสอบ v-net รายบุคคลแยกตามประเภทรายวิชาและองค์ประกอบ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบและประเภทวิชา
ฉบับที่ 7 - ผลการสอบ v-net รายบุคคลแยกตามประเภทวิชาและเนื้อหาหลัก
ฉบับที่ 8 - ค่าสถิติสำหรับสถานศึกษาแยกตามเนื้อหาหลัก

ปีการศึกษา 2558

o-net ม.3

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามสาระ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามรายวิชา

o-net ม.6

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามกลุ่มสาระ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามรายวิชา

v-net ปวช.3

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ v-net รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบ
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับสถานศึกษา
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับสถานศึกษา
ฉบับที่ 5 - ผลการสอบ v-net รายบุคคลแยกตามประเภทรายวิชาและองค์ประกอบ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับสถานศึกษาแยกตามองค์ประกอบและประเภทวิชา
ฉบับที่ 7 - ผลการสอบ v-net รายบุคคลแยกตามประเภทวิชาและเนื้อหาหลัก
ฉบับที่ 8 - ค่าสถิติสำหรับสถานศึกษาแยกตามเนื้อหาหลัก
 

ปีการศึกษา 2557

o-net ม.3

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามกลุ่มสาระ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามรายวิชา

o-net ม.6

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามกลุ่มสาระ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามรายวิชา

v-net ปวช.3

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับสถานศึกษา แยกตามองค์ประกอบ
ผลการทดสอบ V-NET รายบุคคล แยกตามประเภทวิชาและองค์ประกอบ
ค่าสถิติระดับสถานศึกษา แยกตามประเภทวิชาและองค์ประกอบ

 

ปีการศึกษา 2556

o-net ม.3

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามกลุ่มสาระ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามรายวิชา

o-net ม.6

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ O-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียนแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามกลุ่มสาระ
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติสำหรับโรงเรียน แยกตามรายวิชา

v-net ปวช.3

ฉบับที่ 1 - ผลการทดสอบ V-NET รายบุคคล
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติสำหรับสถานศึกษา แยกตามองค์ประกอบ
ผลการทดสอบ V-NET รายบุคคล แยกตามประเภทวิชาและองค์ประกอบ
ค่าสถิติระดับสถานศึกษา แยกตามประเภทวิชาและองค์ประกอบ
ฉบับที่ 3 - ร้อยละของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อ ระดับสถานศึกษา
ฉบับที่ 4 - ช่วงคะแนนของผู้เข้าสอบ ระดับสถานศึกษา