ข้อมูลโรงเรียน
(DATA SCHOOL)

 
 

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม เริ่มทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2501 เปิดสอน ม.1- ม.3 จนกระทั้ง พ.ศ. 2519 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่ง ยุบโรงเรียนสามชุก (ประถม) มารวมกับ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม และเปิดสอนระดับชั้น ม. ปลายขึ้น เป็นโรงเรียนแรกระดับอำเภอ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่เปิดสอนระดับ ม.ปลาย เป็นโรงเรียนสหศึกษา ปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้น ม.1 - 6 และ ปวช.1-3

 

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม โรงเรียนดีใกล้บ้าน
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ

 

พันธกิจ

ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ด้านคุณธรรม นำความรู้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ 
รองรับการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา

 

เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ โดยยึดหลักคุณธรรม นำความรู้
  2. สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารและการจัดการศึกษา
  3. ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

“คนดีของสังคมฯ ๔S”

1. Splendor (สเปลนเดอร์) - เป็นผู้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ใฝ่หาความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง มีความฉลาดหลักแหลม มีความสง่างาม
2. Spirit (สปิริต)  - เป็นผู้มีความภาคภูมิใจในการกระทำความดี องอาจ กล้าทำในสิ่งที่ควร มีน้ำใจ กรุณาปราณี  รู้จักแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น และไม่กระทำชั่ว
3. Sport (สปอร์ต)  - เป็นผู้มีความสามารถด้านกีฬา มีสุนทรียภาพ ด้าน ดนตรี  ศิลปะและใช้เป็นกิจกรรมนันทนาการได้อย่างเหมาะสม (กีฬา ดนตรี และศิลปะ)
4. Sosiety (โซ ไซตี้) - เป็นผู้ที่สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคม ได้อย่างมีความสุข รู้จักการทำงานร่วมกัน ทั้งขณะอยู่ในโรงเรียน ภายหลังจบการศึกษา ประกอบอาชีพและศึกษาต่อ

 

เอกลักษณของ์สถานศึกษา

สุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี "ยิ้มไหว้ ทักทายกัน"


อักษรย่อ

สัญลักษณ์ เพชร - คบเพลิง

สีประจำโรงเรียน ม่วง - ขาว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นตะแบก

คติพจนฺประจำโรงเรียน

สุวิชาชาโน ภวโหตุ (ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ)

 

คำขวัญ

เรียนเด่น กีฬาดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชุมชน

 

คำขวัญวันครู ปี 2559

"สั่งสอน ฝึกฝน สร้างคน สร้างชาติ คือศาสตร์ของครู"