นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
นายไพโรจน์ ยังศิริ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน