ครูนิตยา หงษ์พัฒน์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

       
ครูณัฏฐ์ธนัน ระวิพงษ์ ครูพนิสา ทรงเพียรธรรม ครูประวีณา ชูชาติ ครูเทวิกา มุขพลอย
       
ครูสุกัญญา ชูกุล ครูชยารักษ์ แก้วมณี ครูสุวนันท์ ธัญญเจริญ ครูศิญาภัสร์ เลิศดนัยศักดิ์
       
   
ครูสุรภีร์ ภู่ภักดี ครูสุธีรา แตงอ่อน