ครูอดุลย์ เข็มเพ็ชร
หัวหน้ากลุ่มสาระ

       
ครูอักกนิษ ประทุมวัน ครูอรรถพล พวงวัธนชัย ครูพูลศิริ สรหงษ์ ครูเพชร แตงอ่อน
       
ครูอนุกูล บุญโสภาค ครูผกา ภูผา ครูยุทธ ศรีบุญมี ครูศศิมา อินทนะ
       
 
ครูสมเจตน์ กล้าหาญ ครูวิยะดา  ขวัญแก้ว ครูพงษ์ดนัย ศรีวิเชียร