ครูไพรินทร์ ร่มโพธิ์ชี
หัวหน้ากลุ่มสาระ

     
ครูวัชระ เจริญผล ครูนุกูล ภู่ประเสริฐ ครูบุปผา พวงวัธนชัย ครูทองคำ สาระวงษ์สุทธิ์
       
ครูลาวรรณ ยังศิริ ครูภาวนา เปลี่ยนขำ ครูปิยะ ภู่ประเสริฐ ครูประไพ พลายโถ
       
 
ครูพิมพ์ประไพ พุทธิวาส ครูยศพงศ์ ทรงเพียรธรรม ครูพิชยา ศรีบุญมี