ครูสุรฤทธิ์ คงสงค์

หัวหน้ากลุ่มสาระ

     
ครูเขมศรัณย์ พวงแย้ม ครูนิมิตร ด้วงยศ ครูสุเทพ ขำโขมะ ครูสุพิน เหล่าพิเดช
       
   
ครูอุทัย สว่างศรี ครูกาญจน์สิตา ตู้แก้ว