ครูศราวุธ หวังวิมาน
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     
ครูธานินทร์ เทศทอง ครูสุคนธ์ สิกขโกศล ครูนิสารัตน์ โพธิ์ทองคำ ครูสุทธาทิพย์ คำนิกร
       
   
ครูวีระ หวังวิมาน ครูจตุรภัทร จันทร์ลอย