ครูอรุณี กำลังแพทย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ

 

 

 

       
ครูกิตติยาพร น้ำแก้ว
หัวหน้างาน
ครูเสาวลักษณ์ อาษานอก ครูจิราพร รุ่งอร่าม ครูสดายุ ทวีทรัพย์นวกุล
       
 
ครูบุญณิตา จิตรีเชาว์ ครูไพฑูรย์ แยกผิวผ่อง ครูอัศวพล อิ่มสุดสำราญ  
       
       
 

งานธุรกิจ และ ปวช.

 
       
ครูเพ็ญจันทร์ เทศทอง
หัวหน้างาน
ครูศิริรัตน์ ด้วงยศ ครูวราพร เนตรสว่าง ครูวันวิสาข์ เลี้ยวไพบูลย์
       
 
ครูวาสนา สุมา ครูพิสิฐ เชี่ยวศิลป์ ครูอภิชาติ วงศ์โสรถ  
       
     
ครูจิตต์มนัส สารสุวรรณ
หัวหน้างาน
ครูอัมพร วรรชนะ
ครูอรุณี กำลังแพทย์
       
       
       
ครูสมโภชน์ พิศเพ็ง
หัวหน้างาน
ครูภิญญาพัชญ์ หงษ์โต ครูชลธิชา ร่มโพธิ์รี
ครูจิตตพล พลเสน
       
       
       
ครูศุภโชค เอี่ยมงาม
หัวหน้างาน
ครูชำนาญ แสงงาม ครูเพ็ญศิริ เมฆฉาย ครูภาคภูมิ ชื่นมาลา