ครูกาญจนา เวชวิฐาน
หัวหน้ากลุ่มสาระ
     
ครูศิริภรณ์ ศรีนาค ครูสมพิศ เจริญผล ครูจมานนท์ บุตรชาดา ครูวีระธนา ศรีสังข์งาม
       
ครูเสาวณิต แสงสว่าง ครูวันวิสาข์ เรืองปานกัน ครูกัญญาภัค มาลา ครูขวัญทิชา อรเอี่ยม
       
ครูนวรัตน์ กล้าหาญ ครูนิสารัตน์ ธนวีรวัฒน์ ครูวศิน ชูชาติ ครูกชกร คงทัศน์
       
     
ครูอัญชลี น้อยเมืองเปลือย      
       
       
   
       
Mr.Regen D. Billones Mrs.Lelibeth Luma Gravador Miss Rong yong Miss Gyemkit