ฝ่ายสนับสนุนการสอน

 
ครูสุนี กล้าหาญ
ครูบรรณารักษ์

ครูจารุณี วารีนิล
ครูแนะแนว

ครูแสงเดือน ศิริสอ
ครูบรรณารักษ์
ครูเจนจิรา ธัญญเจริญ
ครูแนะแนว
       

ครูวิชชุตา ภูฆัง
ครูบรรณารักษ์

ครูสุทธิวรรณ สุขแล้ว
ครูแนะแนว
ครูสุนารี ศรีชมภู
ครูแนะแนว
น.ส.วราพร สว่างศรี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
       
   
  น.ส.อรุโณทัย ธนวีรวัฒน์
เจ้าหน้าที่การเงิน
น.ส.รุ่งอรุณ ร่องน้อย
เจ้าหน้าที่การเงิน

       

นักการภารโรง

 
 
นายสมมเกียรติ โฉมศรี นายสมศักดิ์ เทพสถิต นายวิภาค รัศมีแก้ว  
       

ลูกจ้างชั่วคราว

 
นายใจ มาตนอก     นายบุรุษ กล้าหาญ
       
นายไพโรจน์ มะลิทอง   นางวราภรณ์ โฉมศรี  
       
 
นายสมชาย ไทยมอญ