ข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
(INFORMATION SCHOOL)

 
     
 

ข้อมูลครูและบุคลากร จำแนกตามวุฒิการศึกษาและเพศ

วุฒิการศึกษา

ชาย

หญิง

รวม

ปริญญาโท 
ปริญญาตรี 
ต่ำกว่าปริญญาตรี

10 
28
1

7
43
-

17
71
1

รวม

39

51

89

ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามชั้นเรียน และเพศ ปีการศึกษา 2559
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2559

ระดับชั้น

จำนวนห้องเรียน

ชาย

หญิง

รวม

ม.1

10 ห้อง

178 200 378

ม.2

10 ห้อง

133 203 336

ม.3

10 ห้อง

183 178 361

รวม ม.ต้น

30 ห้อง

494 581 1075

ม.4

7 ห้อง

91 112 203

ม.5

8 ห้อง

88 140 228

ม.6

8 ห้อง

80 146 226

รวม ม.ปลาย

23 ห้อง

259 398 657

ปวช.1

2 ห้อง

20 37 57

ปวช.2

2 ห้อง

16 46 62

ปวช.3

2 ห้อง

17 36 53

รวม ปวช.

6 ห้อง

53 119 172

รวม

59 ห้อง

806 1098 1904

ข้อมูล โดย งานทะเบียนและวัดผล