เผยแพร่ผลงานครู

 

- เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเคมี 3 รหัสวิชา ว30223 เรื่อง กรด-เบส
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 |ปกนอก | คำนำ | เล่มที่1|
จัดทำโดย นางวิยะดา ขวัญแก้ว

- รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการแยกตัว ประกอบของพหุนามดีกรีสองตัวแปรเดียว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อผู้วิจัย : นางสาวพิมพ์ประไพ พุทธิวาส ปีการศึกษา

- ชุดกิจกรรมฝึกทักษะวิชาโปรแกรมสร้างภาพกราฟิก รหัสวิชา ง20246 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จัดทำโดย นางสาวกิตติยาพร น้ำแก้ว

- การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา ง20241 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
้จัดทำโดย นายสดายุ ทวีทรัพย์นวกุล


- รายงานการสร้างและใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ด้วยรูปแบบ SSCS ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
จัดทำโดย นางราตรี ศรีบุญมี

- รายงานการสร้าง และพัฒนาการใช้บทเรียนโมดูล เรื่องการเพิ่มคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จัดทำโดย นางสาวณัฏฐ์ธนัน  ระวิพงษ์

- รายงานการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชุด reading comprehension กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
จัดทำโดย นางสาวเสาวณิต แสงสว่า

- บทเรียนสำเร็จรูป วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 (ส22101) เรื่องทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
จัดทำโดย นางสาวปัทมาพิกุลทอง

--------------------------

 

คณะผู้บริหาร

- รายงานการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของนักเรียน
โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
จัดทำโดย นายบุญเลิศ คำหอม

- รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
จัดทำโดย นายไพโรจน์ ยังศิริ

- เผยแพร่ผลงานเชิงประจักษ์(ว.5)
จัดทำโดย นายไพโรจน์ ยังศิริ

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

- การพัฒนาบทเรียนโทรทัศน์ฝึกทักษะปฏิบัติ เรื่องงานประดิษฐ์ จากวัสดุท้องถิ่น กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จัดทำโดย นางอรุณี กำลังแพทย์

- รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา บัญชีเบื้องต้น1โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป กับนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพปีที่ 1 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
ปีการศึกษา 2550
จัดทำโดย นางอรุณ โพธิ์สุวรรณ

- รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารอบ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
จัดทำโดย นางจิตต์มนัส สารสุวรรณ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

- ชุดการเรียนรู้ เรื่อง ดนตรีสากล โดยใช้สื่อ PowerPoint เป็นหลัก สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรรณบุรี
จัดทำโดย นายพรพจน์ จรรยหาญ

เผยแพร่ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

- การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
จัดทำโดย นางภาวนา เปลี่ยนขำ

- การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องการแปลงทางเรขาคณิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จัดทำโดย นางประไพ พลายโถ

เผยแพร่ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

- รายงานการการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปวิชาวิทยาศาสตร์ ว32101 เรื่องร่างกายของเรา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จัดทำโดย นางยวนใจ มงคลรัตนาสิทธิ์

- รายงานการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชา ธรณีวิทยาท้องถิ่น รหัสวิชา ว 30203 สำหรับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จัดทำโดย นายวิชา มณีิอินทร์

- รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ บทเรียนสำเร็จรูป วิชา วิทยาศาสตร์ ว 40102 ของนักเรียน ช้้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จัดทำโดย นางสาวพูลศิริ สรหงษ์

เผยแพร่ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

- รายงานการพัฒนาและผลการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง สามชุกบ้านปู่ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 ในชุมนุมภาษาไทย
จัดทำโดย นางสมฤดี รัตนสิงห์

- การสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป วิชาภาษาไทย ท33101 เรื่องการสร้างคำ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
จัดทำโดย นางลัดดา วัฒนาวงศ์

เผยแพร่ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จัดทำโดย นางสาวนิตยา ปิยคุณากร

เผยแพร่ผลงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

- รายงานการสร้างกิจกรรมฝึกปฏิบัติกีฬาฟุตซอล
จัดทำโดย นายนิมิตร ด้วงยศ

- รายงานการใช้จตุภาคีนวัตกรรมแบบทดสอบทักษะกีฬาฟุตซอล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม
จัดทำโดย นายนิมิตร ด้วงยศ

- รายงานการสร้างและผลการใช้แบบฝึกทักษะวิชาบาสเกตบอล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
จัดทำโดย นายสุเทพ ขำโขมะ

- รายงานการพัฒนาการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาวอลเลย์บอล สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
จัดทำโดย นายสุรฤทธิ์ คงสงค์