ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 
 
01. คู่มือการจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
02. คู่มือจัดกิจกรรมโฮมรูม
03. แนวทางจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน
04. แบบเขียนโครงการ
05. แบบเขียนแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ การจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
06. ตารางแนบท้ายคำสั่งโรงเรียนที่ 63/2559
08. แบบรายงานสรุปโครงการ
09. ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรม
10 ตัวชี้วัดที่ต้องรู้และควรรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551