หลักสูตรอาเซียน ( ASEAN Curriculum)

 
 
1. ASEAN Curriculum Sourcebook ฉบับภาษาไทย รายละเอียด>>>
2. ASEAN Curriculum Sourcebook ฉบับภาษาอังกฤษ รายละเอียด>>>
3. แนะนำ Asean Curriculum Sourcebook รายละเอียด>>>
4. แนวทางการนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ (สพม. 9) รายละเอียด>>>
5. รายงานผลโครงการแลกเปลี่่ยนเรียนรู้โรงเรียนคู่พัฒนาไทย - ลาว รายละเอียด>>>
6. บทบาทประเทศไทยในเวทีโลก - ASEAN กับการศึกษา รายละเอียด>>>
7. พื้นที่ชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน รายละเอียด>>>
บันทึกประชุมความร่วมมือโรงเรียนมัธยมศึกษา ลาว - ไทย | ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 |
8. รายงานการประชุมความร่วมมือทางการศึกษา จีน - ไทย รายละเอียด>>>
9 รายงานโครงการค่ายฟุตบอลเยาวชนอาเซียนสัมพันธ์ ไทย-ลาว รายละเอียด>>>
10.รายงานผลโครงการค่ายสืบสานศิลปวัฒนธรรม รายละเอียด>>>